Vedtægter

§ 1
Ladies Section, Odder er en klub i Odder Golfklub.
Som medlemmer kan optages voksne, kvindelige, aktive medlemmer af Odder Golfklub der overholder den af Ladies Section, Odder (LS-O) fastlagte handicapgrænse. Bestyrelsen er berettiget til at indføre en mindste aldersgrænse.
Formålet med LS-O er:
• at fremme medlemmernes golfinteresse
• at styrke medlemmernes forståelse af golfetik og golfregler
• at styrke det sociale samværd
• at skabe et kompetent modspil overfor Mens Section i Odder Golfklub.

§ 2
For medlemskab af LS-O betales et kontingent der bl.a. dækker hele sæsonens matchfee (præmier mv.) for hjemmebanematcher. Gæstespillere kan deltage i enkeltstående match mod betaling af matchfee. Bestyrelsesmedlemmer holdes kontingentfrie.

§ 3
Bestyrelsen fastlægger før hver sæson en matchplan med angivelse af spilledatoer og tider, matchformer, venskabsmatcher, »nærmest flaget konkurrence« mv.
Bestyrelsen kan i løbet af sæsonen foretage tilpasninger af planen, samt give nærmere detaljer til de enkelte matcher.
Bestyrelsen tilrettelægger en gennemgående årskonkurrence.

§ 4
Odder Golfklubs almindelige matchbetingelser gælder såfremt andet ikke fremgår af den enkelte match.
LS-O afvikler sine matcher på tirsdage eftermiddage i et af bestyrelsens fastlagte tidsrum. Èn gang pr. måned arrangeres samlet start sidst på dagen efterfulgt af præmieoverrækkelse for den forløbne måneds matcher.

§ 5
Ved afslutningen af hver sæson afholdes der årsmøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for året
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, samt evt. en suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§ 6
Forslag fra medlemmerne skal skriftligt fremsættes overfor bestyrelsen senest 5 dage før årsmødet.

§ 7
På årsmødet afgøres klubbens vigtigste anliggender. Indkaldelse og dagsorden skal i rimelig tid udleveres eller fremsendes til medlemmerne. På årsmødet træffes beslutninger ved simpel flertal blandt de fremmødte, se dog § 10.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

§ 8
På årsmødet vælges der i ulige år 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år vælges der 2 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert medlem er på valg hvert andet år. Det er muligt at modtage genvalg.
Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.

§ 9
Kassereren har ansvaret for bogføring, samt udfærdigelse af årsregnskab der efter bestyrelsens godkendelse fremlægges på årsmødet. Regnskabsåret løber til den 15. september. Revisoren skal have rimelig tid til sin gennemgang af årsregnskabet, der skal være til rådighed for medlemmerne i forbindelse med årsmødet.

§ 10
Forslag til ændringer af nærværende vedtægt, eller opløsning af LS-O, kan kun foreslås på et ordinært årsmøde hvor beslutning herom skal træffes med 2/3 flertal af de fremmødte. For at være gældende skal beslutningerne endvidere vedtages på et ekstraordinært møde, der indkaldes af bestyrelsen med angivelse af beslutningen, skriftligt (evt. ved tydeligt opslag i klubhuset), og afholdes 2 til 4 uger efter årsmødet. På det ekstraordinære møde træffes endelig beslutning med simpel flertal af de fremmødte. 
Evt. formue ved opløsning overgår til Odder Golfklub.


Ladies Section, Odder blev stiftet uformelt i foråret 1994 af Else Randers, Jytte Hansen og Lise Gammelby, som samme år deltog ved stiftelsen af Ladies Section Danmark.


Således vedtaget på årsmøde d. 3.10 2017

Dirigent: Ellen Møller Kristensen

Bestyrelse:
Nana Kjeldahl - Helle Rosenbæk 
Anita Davidsen - Jette Kock
Carina Hamann Carlsen

opdateret af Nana Kjeldahl d. 24 okt 2017