Nyt sæt vedtægter 2018

 

Nye vedtægter 2018:

Vedtægter for Ladies Section, Odder


§ 1 Navn og hjemsted
Ladies Section, Odder, LS-O er en klub i Odder Golfklub.


§ 2 Formålet
Formålet med LS-O er:
• at fremme medlemmernes golfinteresse
• at styrke medlemmernes forståelse af golfetik og golfregler
• at styrke det sociale samvær
• at skabe et kompetent modspil overfor Mens Section i Odder Golfklub.


§ 3 Medlemskreds
Som medlemmer kan optages voksne, kvindelige, aktive fuldtids medlemmer af Odder Golfklub,
der overholder den af Ladies Section, Odder (LS-O) fastlagte handicapgrænse.
For medlemskab af LS-O betales et kontingent, som er fastsat af årsmødet. Det dækker klubbens
udgifter, herunder hele sæsonens turneringsfee (præmier mv.) for hjemmebaneturneringer.
Gæstespillere kan deltage i en enkeltstående turnering mod betaling af turneringsfee, som er
fastsat af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent.


§ 4 Årsmødet
Årsmødet er foreningens højeste myndighed.
Ordinært årsmøde afholdes en gang årligt ved afslutningen af LS-O’s sæson og indkaldes med
mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden på klubbens hjemmeside og via mail.
Møde- og stemmeberettigede på årsmødet er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har
betalt forfaldent kontingent.
Årsmødet ledes af en dirigent og en ordstyrer, der ikke må være medlem af bestyrelsen.


Årsmødets dagsorden:
1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent.
2. Beretning for året
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, samt evt. en suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt


§ 5 Forslag fra medlemmer
Forslag fra medlemmerne skal skriftligt fremsættes overfor bestyrelsen senest 10 dage før
årsmødet. Bestyrelsen sender indkomne forslag ud til medlemmerne senest 5 dage før årsmødet.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte, undtaget beslutning om opløsning.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.


§ 6 Bestyrelsen
På årsmødet vælges der for 2 år ad gangen i ulige år 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år
vælges der 2 bestyrelsesmedlemmer. Det er muligt at modtage genvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer og fastsætter
sin egen forretningsorden, herunder nedsætter udvalg efter behov.
Kassereren har ansvaret for bogføring, samt udfærdigelse af årsregnskab, der fremlægges og
godkendes på årsmødet. Regnskabsåret er primo 16. september til og med ultimo 15. september.


§ 7 Bestyrelsens daglige ledelse
Bestyrelsen planlægger og afvikler klubbens aktiviteter og fastlægger før hver sæson en
turneringsplan med diverse konkurrencer og informationer. Bestyrelsen kan i løbet af sæsonen
foretage tilpasninger af planen. Bestyrelsen tilrettelægger en gennemgående årskonkurrence.
Odder Golfklubs almindelige turneringsbetingelser gælder såfremt andet ikke fremgår af den
enkelte turnering.
LS-O afvikler overvejende sine turneringer på tirsdage eftermiddage i et af bestyrelsen fastlagt
tidsrum. Hver måned arrangeres en månedsafslutning med samlet start og præmieoverrækkelse
for den forløbne måneds turneringer.


§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i
forening.
Kassereren tildeles enefuldmagt i forhold til økonomiske dispositioner under bestyrelsens tilsyn.
Der påhviler ikke foreningens medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.


§ 9 Ekstraordinær årsmøde
Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes,
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for
formanden. I sådanne tilfælde skal årsmødet afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er
kommet til formandens kendskab.
Indkaldelsesfristen for ekstraordinært årsmøde er to uger.


§ 10 Vedtægtsændringer
Vedtægter kan kun ændres med almindeligt flertal af de fremmødte på et årsmøde, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra det årsmøde, de vedtages på.


§ 11 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af to på hinanden følgende
årsmøder, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Odder golfklub.


§ 12 Datering
Således vedtaget på foreningens ekstraordinære årsmøde den 23. Oktober 2018


Ladies Section, Odder blev stiftet uformelt i foråret 1994 af Else Randers, Jytte Hansen og Lise
Gammelby, som samme år deltog ved stiftelsen af Ladies Section Danmark.