Referat fra årsmødet den 3. oktober 2017

Referat af årsmødet den 3. oktober 2017

 

1.    Valg af dirigent 

Ellen Møller Kristensen blev valgt til dirigent

 

2.    Valg af referent

Carina Hamann Carlsen blev valgt som referent

 

3.    Formandens beretning

I år har vi fået ny hjemmeside. Vi udgår nu fra samme IT-platform som Odder Golfklub. Det betyder at bestyrelsen selv kan stå for at passe og opdatere hjemmesiden, dermed er vi uafhængige af hjælp udefra og omkostningen ved dette. Vi har fået et nyt pointsystem. Afskaffet bøder, men samtidig er der holdt fast i, at for sene tilmeldinger ikke accepteres.

Vi har spillet svensk slagspil og slagspil spilles så både i A og B rækken. Vi har som et lille spændende tiltag også puttet en puttekonkurrence ind i en turnering. Lignende tiltag vil også blive overvejet i næste sæson.

Vi har fået en ny venskabsklub Stensballegaard der har en skøn udfordrende bane. Det var en rigtig hyggelig dag, da vi besøgte dem. Vi tog pokalen med os hjem til Odder, ligesom vi gjorde fra Ådalen og Skanderborg. Så 3 pokaler ud af 4 står nu i Odder. Vejret har vi ikke været så heldige med, vi har spillet i tåge og blæst, med regn, hagl og torden, så vejret kan næsten kun blive bedre næste sæson.

Vi vandt hunnematchen så hunden er i lyserødt. Vores udflugt gik i år til Kellers Park Golfclub, hvor der var præmier til alle deltagende. En rigtig hyggelig dag.

Der har desværre igennem sæsonen været ret mange tilfælde af forkert udfyldt scorekort, så vi opfordrer til at huske at udfylde scorekortene korrekt.

Så fik vi lige et poetisk indslag fra formanden, hvor essensen var at vi er mange piger, mange meninger og holdninger og det er svært at gøre alle tilpas. Opfordringen var at huske at det er en lille hyggelig klub, hvor det sociale gerne skulle være højt prioriteret, at vi skal være her alle sammen, at problemer måske bedst løses ved at tage den direkte kontakt til hinanden.

I år har der været 32 deltagere i snit om tirsdagen, men vi kan sagtens være mange flere.

 

Bemærkninger til årsberetningen:

Det blev pointeret at der i vedtægtens § 2 står at formålet med LS-O udover at styrke det sociale samvær, at fremme medlemmernes golfinteresse, at skabe et kompetent modspil til MS-O også er at styrke medlemmernes forståelse af golfetik og golfregler.

Indslag næste sæson kunne være noget som ”ready golf”, regelquiz mm.

Der var en lille snak om årsagen til at der er så forholdsvis få medlemmer der spiller om tirsdagen. Måske sker der for meget nyt, måske er vi ikke så gode til at blive og spise og hygge, når vi har spillet blev der bl.a. nævnt som årsager. Snakken endte ud i at det kunne være en god ide at sende et spørgeskema ud til medlemmerne. Det tog bestyrelsen til efterretning.

 

4.    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kassereren fremlagde årsregnskabet.

Kassebeholdningen er i år faldet med ca. 3.000 kr. Årsagen er bl.a. udgift til ny hjemmeside (engangsudgift) på ca. 7.000 kr., så alt i alt er det en sund økonomi.

 

Bemærkninger til regnskabet

Man efterspurgte hvorfor LS-O ikke gav tilskud til PINK CUP mere, dvs. supplerede op med 2-4.000 kr. hvis der var behov, som det har været kutyme at gøre tidligere år. Svaret var, at bestyrelsen for 2 år siden besluttede at vi ikke kunne bruge af medlemmerne penge uden at der var taget en beslutning om det. Begrundelsen var også at PINK CUP er en helt selvstændig turnering der afholdes i Odder Golfklub via et nedsat udvalg. 2 damer fra Odder Golfklub (ikke garanteret at det er LS-O medlemmer) kan, hvis der samles penge nok ind, få lov til at deltage i den årlige landsdækkende PINK CUP turnering. Bestyrelsen mente derfor, at hvis der skulle ydes et sponsortilskud, så skulle det være Odder Golfklub der trådte til på alle medlemmers vegne. LS-O kunne så bidrage ved at hjælpe til med at sælge lodder, stå for indsamling af præmier, eller hvad man nu kunne tilbyde sin hjælp til.

Der var enighed om at det skulle være et af de spørgsmål der kom med på et evt. spørgeskema der sendes til medlemmerne.

Der blev også spurgt hvad man ville bruge alle de penge man havde i kassebeholdningen til. Til det var svaret at man selvfølgelig gerne ville have pengene ud til medlemmerne, så derfor overvejer bestyrelsen at man i næste sæson vil give et tilskud til nyt LS-O tøj, det kunne være en vest eller trøje, eller et større tilskud, hvis udflugten blev en weekend tur næste år. Sponsorsiden i LS-O ligger på størrelsesordenen 24.000 kr. Det kan være svært at fastholde og finde nye sponsorer, så der skal også være plads til at LS-O selv træder til som sponsor i nogen turneringer. I år stod LS-O selv for 3 turneringer. 

Regnskabet blev godkendt.

 

5.    Ændring af vedtægten for LS-O

Vedtægten er en ældre sag og derfor var det tiltrængt at gribe fat i at ændre den. Det forsøgte vi så i år. Forslag til ændringerne blev oplæst af Ellen, gennemgået og vedtaget med 2/3 af de fremmødte medlemmer. Der er indkaldt til ekstraordinært møde den 24.10.17 kl. 17 i Odder Golfklub, hvor ændringerne endelig vedtages.

Fremgangsmåden var nok ikke helt korrekt. Bestyrelsen beklagede den rækkefølge tingene blev gjort i (vi er ikke professionelle, så vi lærer hele tiden). Det har bare været vigtigt for bestyrelsen at være så åbne vi kan.

 

Bemærkninger til § 2:

I modsætning til tidligere modtager bestyrelsen ikke betaling, når vi afholder bestyrelsesmøder og vi afholder ikke julefrokost. Desuden lægger vi selv papir og print til, uden betaling. Vi fandt det derfor rimeligt at bestyrelsesmedlemmer holdes kontingentfri og det ville vi gerne skulle fremgå af vedtægten.

Når vi skulle til at ændre slettede vi i § 3 ”i hver række” (da vi nu kun har én gennemgående række), § 4 ændredes ”mellem kl. 14.30 og 17.30” til ”i et af LS-Os fastlagt tidsrum” (for ikke at være så låst fast af tidsrummet samt undgå at der skulle ændres i vedtægten, hvis tidsrummet blev ændret og endelig i § 9 ændres datoen fra ”30. september” til ”15. september” (det kan være svært at få afsluttet og godkendt regnskabet derfor 14 dage tidligere).

 

6.    Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog at blokbookingen ophæves og der sættes låste tider på fra 14.00 – 16.30 (forhåndsgodkendt af Karen) Tiderne låses op søndage kl. 24.00. Man må stadig gå ud senere, men man skal være inde og have afleveret sit scorekort i fuglekassen inden kl. 21.30.

Ophævelse af blokbookingen betyder så, at vi kan risikere at der sætter sig en 4. mand på bolden (hvis man går 3), men det betyder også at der kan være ikke-medlemmer der plotter sig på i tiderne imellem. Igen betyder det at vi skal være meget opmærksomme på nye medlemmer og tage os godt af dem og sikre at de kommer til at føle sig godt tilpas i LS-O. Vi skal ikke kun arbejde for at få nye medlemmer, de skal også fastholdes.

Forslaget blev vedtaget med flertal fra de fremmødte.

 

7.    Forslag fra medlemmerne 

Der var indsendt forslag fra Lis Kjeldsen og Anne Dorte Kristensen. Forslagene havde samme indhold som det bestyrelsen havde fremlagt så forslagene blev trukket tilbage.

 

8.    Kontingent for det kommende år

Det blev vedtaget at kontingentet fastholdes på 400 kr. årligt.

 

9.    Valg til bestyrelsen

Carina var på valg og blev genvalgt. Connie, Lisbet og Karin stopper i bestyrelsen, så der skulle vælges 3 nye medlemmer. Bestyrelsen foreslog Anita Davidsen og Helle Rosenbæk. Dette blev vedtaget. Efter lidt snak frem og tilbage, hvor bl.a. andet vores revisor Anne-Marie Bækkelund tilbød at hun gerne ville passe regnskabet, andre medlemmer forslog at vi uddelegerede nogen opgaver, f.eks. udflugten eller indtastning af score, meldte Jette Kock sig til at deltage i bestyrelsen. Bestyrelsen var herefter fuldtallig. Bestyrelsen vil overveje medlemmernes forslag om at nedsætte ad-hoc udvalg.

 

10.Eventuelt

Det blev taget op hvorfor der var så få medlemmer der deltog både de enkelte tirsdage og til gunstart, hvad man kunne gøre for at fastholde medlemmer, få nye medlemmer, hvordan tager vi mod de nye medlemmer, kan vi gøre mere for at få fat i den tidligere gode sociale stemning, blive at spise sammen efter spil osv. Det blev som tidligere foreslået at man spurgte medlemmerne i et spørgeskema samt reflekterede over hvordan man selv som medlem kan gøre noget for at fremme fællesskabet.

Et forslag var at udflugten blev en weekend tur der blev lagt tidligt, i starten af sæsonen, så man blev rystet lidt sammen fra starten. 

Et andet var at møde op til begynderturneringerne. Alle medlemmer af LS-O der er vejledere kunne gøre lidt reklame.

 

 

På vegne af bestyrelsen

Carina Hamann Carlsen, 10. oktober 2017

 


opdateret af Carina Carlsen d. 12 okt 2017